בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית

טפסים

פרטי המבקש
מין
מצב חברתי
כתובת
האם בבעלותך דירת מגורים נוספת?
לתשומת לבך: בטופס מוגדרות לנוחיותך 12 סיבות בגינן ניתן להגיש בקשה. נא בחר במשבצת המתאימה לסיבת הגשת הבקשה, והשלם הפרטים החסרים

1. מצב כלכלי  (שכיר/ עצמאי יש למלא טבלאות א ו- ב להלן):

א. הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים
القرابة الاسم الشخصي اسم العائلة الجيل رقم الهوية العمل مكان العمل الدخل الشهري معدل البروتو
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

שים לב: שכיר- יצרף תלושי משכורת לחודשים / עצמאי- יצרף שומת הכנסה אחרונה שבידו.

ב. מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א) לעיל יש לציין ממוצע חודשי
المبلغ
التأمين الوطني
شيخوخة
تقاعد من مكان العمل
مخصصة ورثة
مخصصة عجز
ايجار بيت
منح
دعم من الجيش
دفعة من خارج البلاد
تعويضات
تأمين الدخل
تكملة معاش
دعم
آخر

אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש (אם יש) בהכנסה בלבד

הריני מצהיר בזה כי אני:
הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהוא מהפרטים שהתבקשתי למלא.

הנחיות :

1 .יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הזכאות. בקשות ללא אישורים מתאימים – לא יטופלו.

2..בקשה להנחות עפ"י סעיפים 12-9 לעיל ימולאו רק אם לא ניתנה ההנחה ישירות ע"י העירייה או אם חלה טעות בשיעור ההנחה בהודעה לתשלום הארנונה, לגבי אלה אין צורך בצירוף אישורים.