תלונות הציבור

תלונות הציבור
פורסם בתאריך :11/30/2018

מחלקת הביקורת תומכת בעובד יחיד שעובד במשרה חלקית (50%) מאז 1998.
המבקר הוא רואה החשבון המבקר, וג'די אבו ראס. מהן הפונקציות הבאות:
(א) תפקידיו של המבקר הם כדלקמן.
1. לבדוק אם עבודת המועצה, לרבות הליכים בתכנון ובנייה, "הוקצה ל -1965 על ידי שמירה על שלמות, עקרונות של יעילות וכלכלה;
2. בדוק את צוות תפעול הדירקטוריון;
.3 בדוק האם נוהל ההנהלה מבטיח קיום הוראות כל דין, תקינות, עקרונות יעילות וכלכלה;
4. לבקר בחשבונות הכספיים של הדירקטוריון ולבדוק אם שיטת החזקת הדירקטוריון וניהול הנכסים הפיננסיים משביעת רצון.
5. לברר אם הפגמים היו קבועים תחת פיקוח של ענייני הדירקטוריון שצוטטו על ידי המבקר או מבקר המדינה.
(ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) גם לקחת המועצה הדתית במועצה, וכן כל חברה, ארגון או מוסד או ארגון משתתפת בתקציבי השנתי ליותר עשירית של השנה הפיסקלית, או משתתפת במינוי (כל אלה אחרי גוף מבוקר).
) ג (בכפוף לסעיף) א (, יקבע המבקר את תכנית העבודה השנתית, נושא הביקורת ותקופה מסוימת בהתאם להיקף הביקורת -
1. פסק דין.
2. ראש טענת המועצה לביקור בנושא מסוים;
.3 הכל בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.
(ד) למבקר, לפי שיקול דעתו, יש אמצעי לביצוע המזומנים שלו.
(ה) מבקר יכין ויגיש לנשיא הצעות התקציב השנתיים השנתיות של המועצה, לרבות העבודה המשרדית סטנדרט המוצע; והמועצה תדון פגישות המוצעות כחלק מהתקציב השנתי, פרויקט לשכת תקציב ומבקרים, כפי שהוגשה על ידי המבקר.
הגדר את הצג:
(א) למנות כל אדם שהמבקר אינו מכהן כחבר המועצה למועצה, אלא אם כן הוא עומד בתנאים הבאים:
1. שהוא יחיד;
2. הוא חי בישראל.
3. לא הורשע בעבירה של כבוד.
4. בעל תעודה ממוסד להשכלה גבוהה או למוסדות להשכלה גבוהה מחוץ למדינה שהכירו לענין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או עורך דין או רואה חשבון.
5. ניסיון עבודה של שנתיים בביקורת.
) ב (לא ניתן למנות את מי שכיהן כדירקטור וכדי שהדירקטוריון לא יהיה כזה, אך הוא היה עשר שנים מתום כהונתו כדירקטור.
(ג) מי שאינו מועמד בבחירות ייחשב כאורח, לתקופת כהונתו של מועמד.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), ומפקח המועצה המחוזית לאשר את מינויו כהתייחסות למי שלא קיים את אותו דבר
1. אם נרכש אחד מהתנאים האמורים בפסקה (א) (4) אם נרכשו יותר מעשר שנות ניסיון על ידי גוף ביקורת כהגדרתו בכללים הכלליים של הביקורת הפנימית, התשנ"ב -1992;
2. תנאי סעיף (א) (5), אם עבר הכשרה מקצועית שאושרה על ידי מועצת השרים. והמצאת מידע מבקר: (א) נשיא המועצה והסגנים והחברים שלו של הלוחות וצוות המועצה ונשיא המועצה הדתית וסגניו, חברי עובדי המועצה הדתיים המועצה דתית, חברי צוות של כל גוף המבוקר על ידי, להמציא למבקר, על פי דרישתו, כל מסמכים שברשותו שלפי מבקרים יש צורך למטרות ביקורת והמבקר ימסור כל מידע או יבקש הסבר לכך.
(ב) על המבקר או על הממונה המורשה לבצע, על מנת למלא את תפקידיו, כל מסד נתונים או נתונים דיגיטליים, עבור כל מסדי הנתונים וכל תוכנית עיבוד נתונים אוטומטית מהמועצה או מגוף הבדיקה.
(ג) לגבי מידע סודי על פי דין, הוא יחול על רואה החשבון המבקר ועל עובדיו על המגבלות הקבועות בחוק או על פי הדין לגבי מורשה לעסוק במידע כאמור.
(ד) עובד של רואה החשבון המבקר אינו עובד של הדירקטוריון חייב להיות כפוף לרצונם לעבוד בשאלה, מניעה והגבלה החלים על העובד הציבורי היה אורח.
(ה) כדי למלא את תפקידו, ואת יוזמנו המבקר ויהיה רשאי להשתתף בכל ישיבות הציבור של המועצה או ועדה מועדותיו או כל ועדותיה פיקוח, ו בפגישה בדלתיים סגורות אחרים עשויים גם להיות אזכור העובד הנוכחי.
דוח על תוצאות הביקורת:) א (רואה החשבון המבקר מדווח לנשיא הדירקטוריון אחת לשנה על תוצאות הביקורת.
בעת הגשת הדוח, מועבר דוח של ועדת הביקורת.
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) יהיה רשאי משקיף להגיש היורש, הדירקטוריון וועדת הביקורת דו"ח על תוצאות הביקורת של התהליך בכל פעם שהוא ימצא לנכון או כאשר נשיא המועצה או הועדה קראה את הביקורת אותה לעשות כן.
) ג (בתוך שלושה חודשים ממועד קבלת דוח רואה החשבון המבקר, יגיש יושב ראש ועדת הביקורת את הערותיו לדוח ויגיש העתק מהדו "ח יחד עם הערותיו.
) ד (ועדת הביקורת תדון בדוח המבקר ובהערות הדירקטוריון ותגיש אותו לאישור הדירקטוריון.
לפני שהוועדה תשלים את ההצעות הסופיות ואולי הצעות, אם היא רואה צורך לערוך דיונים במשרדי הוועד המנהל או בגוף הפיקוח על מנת לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
(ה) תוך חודשיים מיום קבלת ועדת הביקורת לסיכום והדירקטוריון יקיים דיון מיוחד ויחליט על אישור ההצעות.
(F) אמר שאין אדם רשאי לפרסם את תוכן הדו"ח של סעיף זה לפני המועד האחרון להגשה למועצת המנהלים, המבקר או האישור של מועצת הנציבים, כדי לאפשר את הפרסום האמור, לעניין סעיף זה "דו"ח" - לרבות חלק של הדו"ח, כולל סקור את התוצאות.
(ז) הגיש את דוח הביקורת למועצה להעביר עותק של המועצה מן השר. הוראות סעיף זה יחולו על שר החשמל לפי סעיף 203. ועדת הביקורת:
(א) מועצת המנהלים תבחר מבין חבריה את ועדת הביקורת.
) 2 (הנשיא וסגני הנשיא לא יהיו חברים בועדת הביקורת.
(3) מספר חברי ועדת הביקורת יהיה לפחות שלושה ולא יותר מחמישה, ובלבד שהניהול בפועל של העמלה

הצטרף לרשימת התפוצה