אודות המחלקה

אודות המחלקה
פורסם בתאריך :11/30/2018

מחלקת גזברות מנהלת את המערכת הכספית של המועצה. הגזברות אחראית על המינהל הכספי ברשות המקומית. הגזבר הוא אחד התפקידים הבכירים הסטטוטוריים ברשות והינו הסמכות המקצועית בנושאים כספיים. במסגרת זו בונה הגזבר את תקציב המועצה, ומנהל את המשאבים הכספיים בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות החלים על רשויות מקומיות.
גזבר המועצה אחראי על ניהול המערכת הכלכלית של המועצה ומשאביה הכספיים, ובכלל זה על הכנת הצעות התקציב השנתיות ועל ניהולו התקציב השנתי, על השמירה על קופת המועצה ועל הדוחות והמאזנים הכספיים ופועל בהתאם להנחיות משרד הפנים ולהוראות החוק. במסגרת תפקידו זה משמש הגזבר כיועץ הפיננסי של המועצה ושל העומד בראשה וכאחראי על הממשקים עם הגופים המוסמכים מטעם מדינת ישראל ועם הגופים הפיננסיים השונים.
הגזבר אחראי לניהול הכספי של המועצה, ניהול וריכוז היחידות, גיבוש וניהול המדיניות הכספית של המועצה, הכנת התקציב הרגיל והבלתי רגיל, ייזום פרויקטים, גיוס תקציבים ממשרדי הממשלה ומהמשרדים השונים.
מתוקף תפקידו יש לגזבר אחריות כוללת בנושאים הבאים:
1.      הכנת תקציב המועצה.
2.      ניהול משאבי המועצה ואיזון תקציב
3.      בקרה תקציבית
4.      ניהול המשק הכספי של הרשות
5.      הכנת דוחות כספיים, רבעוניים ושנתיים למועצה.
6.      מעקב וטיפול בתבר”ים  .
 
המחלקה כוללת שתי תתי יחידות נוספות כאשר הגזבר הוא המנהל והמפקח על יחידות אלה – מחלקת גביה ומחלקת הנהלת חשבונות.
 
מחלקת הגביה אחראית לגביית הארנונה, אגרות והיטלי בניה, אגרות חינוך, שכר לימוד חינוך, מרכזת את ועדת ההנחות.

 

הצטרף לרשימת התפוצה