הנחות ארנונה

הנחות ארנונה
פורסם בתאריך :11/30/2018

* המידע הכלול באתר הינו לנוחות בלבד. הגרסה המחייבת מוצגת בהוראות הדין הרלוונטיות ותהיה תקפה מעת לעת.
הפחתות מס רכוש ניתנות ל"בעלים "של הנכס בהתאם להוראות הדין ולפי החלטות מועצת מזרעה.
הגדרת "בעל הנכס":
מי בעצם הבעלים של הנכס הוא בעל הבית או השוכר שלו או הבעלים שלו בכל דרך אחרת. מי שחי בבית מלון או פנסיה אינו נחשב "בעל הנכס" לצרכי מס רכוש.
הנחות ופטורים לתשלום מס רכוש מחולקים לשלושה סוגים:
1. הנחות אישיות: ניתנות לתושבי הכפר ולאינטרסים המסחריים בכפר בהתאם לקריטריונים הנוגעים לבעל הבית שזוהו בחוקים השונים.
2. הנחות לבנייה: ניתנות לתושבי הכפר ולאינטרסים המסחריים בכפר בהתאם לסטנדרטים הקשורים לבניין.
הנחות אלה כוללות הנחות "בנייה חדשה", הפחתות "בנייה ריקה" ופטור למבנה בלתי מתאים.
3. פטורים נוספים מתשלום ארנונה, כולם או חלקם, למוסדות שונים ניתנים על פי חוקי הארנונה והמסים הממשלתיים (פיטורים) - 1938.
ההנחות או הויתורים יינתנו לאחר מבחן עמידה בסטנדרטים הנדרשים על פי החוק, תוך הצגת כל המסמכים הדרושים לביצוע התהליך.
תיזהר! על מנת לקבל הנחות (אישי / מקרקעין) או פטור בתשלום מס רכוש עליך להיות רשום כבעלים של הנכס.

תנאים כלליים למתן הפחתת מס רכוש:
על המבקש להירשם כ"בעלים "של הנכס ברשומות הדירקטוריון.
המבקש יירשם במרשם האוכלוסין בכפר הכפר, אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין באזור רשות מקומית אחר, יפרסם הצהרה מסמכות זו כי אין הוא פטור.
מי ראוי יותר מפחתה אחת, תקבל רק הפחתה אחת - הגבוהה ביותר מהם.
אלה עם שני נכסים או יותר יקבלו הנחה על נכס אחד בלבד.
בעלי הנכס מן השנה הפיננסית יקבלו ירידה יחסית במספר החודשים שבבעלותם.
הבעלים של הנכס, שקיבל הפחתה ולא שילם את יתרת מס רכוש עד סוף השנה הפיסקלית יבוטל הפחתה.

הצטרף לרשימת התפוצה