מכרז זוטא מס 3/2023 -לבחירת ספק לאספקת פעילות חינוכית בתחום הסביבה

العطاءات