מכרז זוטא 02/2023 - כתב כמויות עבודות מיגון ותקשורת מחלקת רווחה

العطاءات