מכרז זוטא 01/2023- ביצוע עבודות שיפוצי קיץ והצטיידות מוסדות חינוך.

العطاءات