מכרז זוטא מס1/2022 לבחירת ספק לעריכת והטמעת סקר רישום נכסי המועצה והטמעת מערכת ממוחשבת לניהול נכסים אלה

العطاءات