מכרז פומבי 7/2022- לאיסוף ופינוי אשפה ביתית משטח השיפוט של מועצה מקומית מזרעה

العطاءات