מכרז הסעות

العطاءات

מכרז הסעות

מועצה מקומית מזרעה מכרז פומבי מס '_2022 _/4

למתן שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות מועצה מקומית מזרעה)

להלן" :המועצה "מזמינה בזאת הצעות מחיר בדבר למתן שירותי הסעות תלמידים, למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות עבור העירייה ,הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז .

את מסמכי המכרז והנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ,ניתן לרכוש תמורת תשלום של 2000 ( ₪התשלום לא יוחזר ,(במשרדי מועצה מקומית מזרעה, בניין המועצה, בשעות00:13-00:9 , ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,במשרדי המועצה או במחלקת באגף החינוך של המועצה , בין השעה 00:13-00:9. המועצה תהיה סגורה מיום ראשון 2022/07/10 עד יום חמשי 2022/07/14 לרגל חג הקורבן. את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז ,כשהם חתומים ע"י המציע ב 2 – עותקים ,יש להכניס למעטפת המכרז לסגורה ,ולציין במקום המיועד את מס 'המכרז 4/ 2022 ולהניחה בתיבת המכרזים בבניין המועצה עד ליום 2022/07/18 , ,לא יאוחר מהשעה 00:12 בדיוק .

מפגש לצורכי הבהרות ,יערך ביום שלישי 2022/06/28שעה 00:11 בבניין מחלקת חינוך חדר ישיבות. המפגש הינו תנאי הכרחי להשתתפות במכרז. המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו ,תאגיד ,מנהל ספרי חשבונות כחוק ,וכי יש לו הניסיון והיכולות הכל כמפורט בתנאי המכרז. כפי שמופיעה בחוברת משרד החינוך. רק משתתף שעומד בתנאי הסף תבחן הצעתו הכספית. המציע במכרז יהא חייב להמציא ערבות בנקאית ע"ס של 15000, ₪ בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז, בתוקף עד לתאריך 2022/10/18 .

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע יחיד, או לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ,כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. המועצה רשאית לבטל קוו הסעות מסוים במהלך שנת הלימודים עם הודעה מראש לחברת ההסעות. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. לבירורים ניתן לפנות למר דאוד אכרם 0528981811 .

בכבוד רב, פואד עווד ראש המועצה