מכרז פסיכולוג חינוכי

العطاءات

מכרז פסיכולוג חינוכי

המועצה המקומית מזרעה 

מכרז חיצוני למילוי משרות פנויות של : פסיכולוג חינוכי

המועצה המקומית מזרעה מכריזה בזאת על קבלת בקשות למילוי משרות פנויות של – פסיכולוג 

חינוכי .

היחידה: שירות פסיכולוגי חינוכי, כפיפות: מנהל מחלקת חינוך/ מנהל השירות הפסיכולוגי 

החינוכי.

היקף המשרה: %50 . דירוג : פסיכולוגים

מתח הדרגות פסיכולוג חינוכי: 39-37 .

תיאור התפקיד 

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחה 

ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום, עיקרי התפקיד: מתן 

שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרת החינוך 

הרגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון. 

דרישת המשרה 

תנאי סף 

1 .בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה 

קלינית ש ל הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה 

גבוהה, תשי"ח -1958 או מוסד בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד 

החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל, או בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי 

ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת 

גמר )תזה( או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.

2 .רישום מקצועי: רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן 

מדובר בסטודנט. 

3 .רישום פלילי: היעדר הרשעות בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 

מסוימים, תשס"א – 2001 .

קריטריונים ואמות מידה 

• עדיפות לפסיכולוג מומחה או מתמחה.

• ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה, כתיבה ודיבור. ושפה אנגלית כדי קריאת ספרות 

מקצועית. 

• יישומי מחשב – הכרות עם תוכנות ה- OFFICE.

• אמינות ומהימנות אישית. 

• כושר למידה. כושר עבודת צוות, ועבודה בשעות לא שגרתיות. 

• כושר לטפח יחסים בין אישיים. עבודה תחת לחץ. 

• לידיעתכם המשרה היא משרה ייעודית ומתוקצבת ע"י משרד החינוך ,במידה והמשרד יחליט על 

ביטול התקציב תופסק ההעסקה של העובד שיבחר לתפקיד.

מועמדים מתאימים יפנו בכתב ,בשליחת קורות חיים ותעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים 

בהתאם לדרוש לא יאוחר מיום, 2022/07/05 שעה 00.14 למזכירות המועצה )בדיקת כשירות 

המועמד תיבדק ע"י התעודות שצרף לבקשתו בלבד(.לבירורים ניתן להתקשר או לשלוח הודעה ל- 

דאוד אכרם מנהל מחלקת חינוך -0528981811.

מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה. 

המכרז נכתב בלשון הזכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב

פואד עווד 

ראש המועצה