הזמנה להצטרף למאגר מומחים/ יועצים

العطاءات

הזמנה להצטרף למאגר מומחים/ יועצים

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור

ממכרז – מועצה מקומית מזרעה

מועצה מקומית מזרעה מזמינה בזאת יועצים אשר עונים על כל תנאי הסף המפורטים באתר המועצה, להציע הצעות להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. המועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים. למועצה שמורה הזכות לפעול בהתאם להוראות הנוהל אף בטרם חלוף מועד ההגשה ובתנאי הנוהל. תנאי הסף ואופן הגשת הבקשה מפורטים במשרדי המועצה. יש למלא את הבקשה להיכלל במאגר היועצים ולהגישה בליווי המסמכים הנדרשים עד ליום ראשון 2022/7/3 בשעה 00:12 במזכירות המועצה מזרעה ו/או בדוא"ל בכתובת il.muni.mazraa@info

בכבוד רב, ראש המועצה פואד עווד