כתב כמויות אומדן רחוב אלבאשא- מכרז פומבי 3/2022

العطاءات