כתב כמויות אומדן רחוב אלאסמעי- מכרז פומבי 3/2022

العطاءات