מכרז פומבי מס' 05/2021- הכנת תכנית בניין עיר למתחם שכונה צפונית

العطاءات

מכרז פומבי 05/2021- הכנת תכנית בניין עיר למתחם שכונה צפונית

 

5/2021

(לשאלות ותשובות הבהרה ראה מטה)

 

מסמך א'

הודעה בדבר פרסום מכרז

 

 

מועצה מקומית מזרעה  (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות מחיר להכנת תכנית בניין עיר למתחם שכונה צפונית  כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן – "השירותים".

 

רשאים להשתתף במכרז, משרדים המתמחים במתן שירותי תכנון אדריכלי הרשומים במאגר משרד השיכון, הם וחברי הצוות המוצעים,  ואשר עומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

 

רכישת המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל 22/8/2021 בסכום של 1000 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה המקומית מזרעה בשעות 08:30 עד 15:00, טלפון04/9820104  

את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 04/9820104  מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה. 

 

החל מיום 22/8/2021  ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו: מזרעה  אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט.

 

ערבות המכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של 15,000 ₪ (חמש עשרה אלף ₪), בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום 22/11/2021 הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז.

 

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בעותק אחד כרוך, במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 5/2021  בלבד, במסירה ידנית עד ליום 12/9/21 בשעה 14:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר או בדואר אלקטרוני). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

 

שאלות הבהרה:

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום5/9/2021שעה 15:00, למהנדס המועצה, באמצעות מייל:hayah@mazraa.muni.il  טלפון: 0525433556 באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז.

 

הבהרות:

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י מסמכי המכרז.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המציע לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל-2 המינים כאחד.

 

 

 

                                                                                                       פואד עווד  ראש המועצה מחלקת הנדסה
מכרז 05/2021_הכנת תכנית  בנייו עיר שכונה צפונית
מס"ד שאלות תשובות
1 יש להבהיר האם נדרש עדכון תב"ע לפי תהליך 5 של משב"ש ו/או תכנון בינוי בקנ"מ 1:500 לפי תהליך 6. לפי תהליך 6 עם תכניות בקנ"מ 1:500
2 מה מספר התושבים בישוב כ - 4000 נפשות
3 מה מספר הגושים והחלקות ( אין בתשריט ). על פי תכנית תמ"ל 1031 המאושרת - בגבול המאושר
4 מה הכוונה תשתית סטטוטורית ??? האם קיימת תשתית בשטח ובסביבה ???. מדובר על כבישים סטטוטוריים, קיים תשתיות מים, ביוב וניקוז אולם זה לא קשור לתכנון הסטטוטורי הנדרש, תכנון הכבישים יישמר על פי תכנית תמל 1031 המאושרת. מהות העבודה הינה על המגרשים בלבד כולל חלקוה חדשה, שינויים בהוראות הבינוי.
5 האם החלקות הקיימות  בתשריט הינן חלקות רשומות . כן חלקות רשומות על פי תצר שאושר לאחרונה
6 מה הבעלות על הקרקע . מדינה
7 שם איש הקשר במשהב"ש  איש הקשר מול התכנון יהיה מהנדס המועצה, יהיו ישיבות סטטוס בליווי צוות משהב"ש  (הנאא חמדאן סליבה)
8 מידע על מוגבלויות השטח ( מי תהום , הידרולוגיה , עתיקות ועוד ). ראה תשובה בסעיף 4 - כעקרון לא יהיה שינוי במערך הכבישים והסביבה של התכנית, מהות השינוי הינו במגרשים בלבד - המתכנן יבחן כל הנדרש במהלך התכנון ויתן מענה על פי צורך
9 האם קיימת אילוצים כל שהן בשטח התכנית . חלק מהכבישים פרוצים וחלק בביצוע, השכונה בשלב ביצוע - המתכנן יבחן מקרוב מצב קיים וייתיחס אליך לפי צורך
10 מתן מענה /הנחיות המזמין ( שלבי תכנון סעיף א'  דף 24 ). הנחיות המזמין - תיאום מסודר לנדרש מבחינת שינויים הדרושים במגרשים המגורים, תיאום זמן ולו"ז תכנון וכל הדרוש להשלמת המשימה.
11 מי הם הרשויות והגורמים הנוגעים לתכנית ? דרוש להכין תכנית בסמכות ועדה מקומית בלבד
12 האם התכנית כוללת איחוד וחלוקת מגרשים , טבלת איזון וכו' , אם כן האם דרוש תצ"ר ?. מהות השינוי הינה בחלוקת המגרשים, אחוזי בניה, הוראות בינוי וחניה-ככל שיידרש חלוקה חדשה וטבלאות איזון המתכנון יידרש לתת מענה בהתאם (מדובר בקרקע בבעלות המדינה ומגרשים שלא שווקו נכון להיום - השיווק יהיה לאחר סיום התכנון) - לא נדרש תצ"ר בתכנית זו
13 האם דרוש תכנית בינוי ו/או תכנית תלת מימד . כן דרוש תכנית בינוי כולל תלת מימד רעיוני
14 התכנית  : לאיזה מרחב תכנון מקומי שייכת , האם זה שייך למועצה אזורית ?  ועדה מרחבית חבל אשר
15 מי מוסד התכנון שידון בתכנית, האם התכנית היא בסמכות הוועדה המקומית? כן בסמכות ועדה מרחבית חבל אשר