מכרז פומבי 04/2021- עריכת ביטוחי מועצה מקומית מזרעה

العطاءات

מכרז פומבי 04/2021- עריכת ביטוחי מועצה מקומית מזרעה

 

 

מכרז מס' 4/2021

הזמנה להציע הצעות לעריכת ביטוחי מ.מ מזרעה

 

מ.מ מזרעה ("המועצה" או "הרשות") מזמינה בזה חברות ביטוח ישראליות להלן: "מבטח/ים" ו/או "מציע/ים" להגיש לה הצעות ביטוח (בעצמן או באמצעות סוכני ביטוח) לצרכיה השוטפים של המועצה המצויים ברחבי המועצה בהתאם לביטוחים השונים המפורטים במכרז (להלן: "הביטוחים").

בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך.

תקופת ההתקשרות הינה לשנה ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות וכוללת אופציה להארכת ההתקשרות עם הזוכה בתנאים כפי שיסוכמו ובכפוף לאישורו של הזוכה לשתי תקופות נוספות של עד שנה כל אחת בהסכמת המבטח. 

רכישת המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 12/7/21 בסכום של 1,000 ש"ח (אלף שקלים חדשים) (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה במזרעה, בשעות 8:30 עד 15:00 בימים א' עד- ה'.

ערבות מכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו,  בסך של- 7,500 ש"ח (שבעת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים), בנוסח המדויק המצורף למכרז, ותהיה בתוקף עד ליום 30/09/2021.

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בשני עותקים, במעטפה סגורה עד ליום 25/07/2021 שעה 14:00. למזכירות המועצה במזרעה. באחריות המציעים לוודא כי ההצעות יגיעו למועצה במועדן.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לגזבר המועצה בטלפון: 04-9820104 פקס :04-9822559 או למייל :

adnank@mazraa.muni.il    נייד 052/7727359 .

 

                                                                                                             פואד עווד- ראש המועצה