מכרז פומבי 2/2021 - הקמת 4 מגרשי טניס ומבנה מנהלה במזרעה

العطاءات

מכרז פומבי 2/2021

הקמת 4 מגרשי טניס  ומבנה מנהלה במזרעה

מועצה מקומית מזרעה  (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת קבלנים להגשת הצעות להקמת מרכז טניס הכולל  4 מגרשי טניס , מגרש אימון מקורה ומבנה מנהלה במזרעה אשר יקרא להלן – "המכרז".

רשאים להשתתף במכרז, קבלנים רשומים בעלי סיווג מתאים לפי גובה ההצעה ושיש להם ניסיון קודם בביצוע עובדות דומות, ואשר עומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בעותק אחד כרוך, במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז מס' 2/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 25/03/2021, בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

שאלות הבהרה:

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 18/03/2021 שעה 15:00, למהנדס המועצה, באמצעות מייל: hebi@mazraa.muni.il טלפון: 052-5433556 באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז. 

התשובות לשאלות הבהרה יינתנו לכל המאוחר 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת המכרז.

הבהרות:

1-אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

2-מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל-2 המינים כאחד. 

3-עלות רכישת חוברת המכרז הינה , 5,000 ש"ח, שלא יוחזרו לרוכש בכל מקרה.

4-סיור קבלנים לא חובה  ייערך ביום 17/03/2021 בשעה 12:000 היציאה תהיה ממשרדי המועצה ביישוב מזרעה.

5-ערבות הגשה למכרז תהיה בסך 200,000 ש"ח  בתוקף עד 23/06/2021.

להורדת חוברת המכרז לחץ כאן


ראש המועצה 

פואד עווד