מכרז פומבי 1/2021 - הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי, ניהול תכנון .

العطاءات

מכרז פומבי 1/2021

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי, ניהול תכנון בהתאם להחלטת ממשלה 922 


מועצה מקומית מזרעה  (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות ניהול תכנון   בהתאם להחלטת ממשלה 922, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן – "השירותים".

רשאים להשתתף במכרז, משרדים המתמחים  במתן שירותי  ניהול תכנון הרשומים במאגר משרד השיכון, ואשר עומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור בעותק אחד כרוך, במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 1/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 24/03/2021, בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.

שאלות הבהרה:

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 16/03/2021 שעה 15:00, למהנדס המועצה, באמצעות מייל: hebi@mazraa.muni.il טלפון: 052-5433556 באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז. 

הבהרות:

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה. 

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י מסמכי המכרז. 

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המציע לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל-2 המינים כאחד. 

עלות רכישת חוברת המכרז הינה 500 ש"ח, שלא יוחזרו לרוכש בכל מקרה.

להורדת חוברת המכרז לחץ כאן


ראש המועצה 

פואד עווד